روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان

آدرس : بهبهان – میدان تختی – خیابان شهید عبدالهی کد پستی : ۶۳۶۱۹۹۴۱۳۹
تلفن : ۳-۵۲۷۲۶۴۴۱-۰۶۱
نمابر : ۵۲۷۲۸۰۰۹-۰۶۱
شماره پیامک : ۵۰۰۰۲۶۱۶۸