وظایف و اختیارات فرماندار

شرح وظایف فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری۱۳۷۷)
وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری دراجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران در ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این کهبرابر ماده ۲۴ مصوبه فوق «کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محولگردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورایشهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات ومسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلففرمانداری تبیین می گردد :
۱)      فرمانداران درقلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومیکشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی کهبه نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهایانتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دارخواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقهدارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه یاد شده ،استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بودهو به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استانعهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیزمسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .
۲)      فرماندار مسئولبرقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
۳)      هدایت و تشکیلمرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
۴)      کلیه ارگان هایعضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین ودستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندارگزارش کنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .
۵)      پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی وتعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوبوظایف قانونی آن ها .
۶)      فراهم آوردنموجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی،دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
۷)      پیشنهاد تشکیلموقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین ودستورلعمل های مربوطه .
۸)      نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
۹)      جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
۱۰)   برنامه ریزی ،هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، موادمنفجره ، کالا و ارز .
۱۱)   نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوطبه اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
۱۲)   فراهم آوردنموجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان درامور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوبقوانین ومقررات مربوطه
۱۳)   تشکیل و هدایتشوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهایمذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
۱۴)   ایجاد زمینه هایلازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی وتخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینهها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
۱۵)   اجرا و نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .
۱۶)   انجام مطالعات وارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .
۱۷)   نظارت بر حسناجرای امور مربوط به ثبت احوال .
۱۸)   ایجاد زمینهمناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگیبین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
۱۹)   فراهم آوردنزمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشتعمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
۲۰)   حفظ و حراست ازارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
۲۱)   هدایت و هماهنگیاقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .
۲۲)   فراهم اوردنزمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
۲۳)   اتخاذ تدابیر واعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
۲۴)   نظارت بر امورایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
۲۵)   هماهنگی و نظارتبر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
۲۶)   نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات .
۲۷)   نظارت و بازرسیاز کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار واعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .
۲۸)   ارزشیابی عملکردمدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
۲۹)   فراهم آوردنزمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ،نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
۳۰)   نظارت و مراقبتدر اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولیناجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
۳۱)   نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه وموجود شهرستان .
۳۲)   شناساییاستعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایتبرنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه درچهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
۳۳)   هدایت و هماهنگیفعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوبسیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایهگذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .
۳۴)   اجرای سایروظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانندطرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و
۳۵)   نصب مدیرانشهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیماتوسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
۳۶)   چنانچه بینفرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا ومسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتیمرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط وفرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
۳۷)   عزل و تغییر روساو مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندارصورت می گیرد .
۳۸)   کلیه روسایادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدمحضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به ویمعرفی نمایند .
۳۹)   در مواردی کهفرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یارئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمتحضور یابد .
۴۰)   فرماندار میتواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه وسیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگیبین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقرراتمبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .
۴۱)   کلیه واحدهایقضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستانمرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجراییدر این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارتدادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
۴۲)   کلیه دستگاه هایاجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقداماتبه عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
۴۳)   کلیه شوراها ،ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبققوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
۴۴)   واحدهای اجراییشهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندارمی تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارشامورمربوطه را دریافت نماید .
۴۵)   به منظور فراهمساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کاراییدستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورایاداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد . ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوهکار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
۴۶)   انجام مراسمتشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسمابه شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .

(مصوب شورای عالی اداری :۲۸/۷/۱۳۷۷)