ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهان با شهروندان

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهبهان با شهروندان

ملاقات مردمیملاقات مردمی فرماندار شهرستان بهیهان با شهروندان به روال معمول روزهای دوشنبه در دفتر کار فرماندار برگزار شد.

۲۶۷