تجلیل از قهرمان کشتی جهان

مراسم استقبال از قهرمان کشتی جهان

استقبال از مهدی محسن نژاد قهرمان کشتی جهان

۴۰