نظارت میدانی بر بازار

بازدید فرماندار شهرستان بهبهان و مدیران ادارات مرتبط از بازار

حضور فرماندار شهرستان بهبهان و مدیران ادارات صمت و مالیات در بازار

💮 بازدید میدانی فرماندار شهرستان بهبهان با همراهی مدیران ادارات صمت، مالیات و اتاق اصناف از بازار و بررسی وضعیت بازار، نحوه خدمات دهی و مشکلات موجود

۴۸