اهداء خون فرماندار شهرستان بهبهان بمناسبت هفته بسیج


به مناسبت هفته بسیج، فرماندار شهرستان بهبهان با حضور در سازمان انتقال خون، اقدام به اهداء خون نمود.

۳۶