بیست و چهارمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس برگزار شد


بیست و چهارمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس بهبهان با حضور آرمین ساعد معاون فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد.

۳۳