همایش مردم میدان با حضور ابوذر روحی و سرود سلام فرمانده در شهرستان بهبهان


به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان بهبهان همایش مردم میدان با حضور ابوذر روحی و همخوانی سرود سلام فرمانده وسرود رفیق شهیدم در شهر زیدون و شهر بهبهان با حضور فرماندار شهرستان بهبهان و مردم برگزار شد

۸۱