جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی شهرستان بهبهان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی بمنظور رفع مشکل مراکز و ساختمان های فاقد رمپ برای معلولین و سالمندان به ریاست رستم عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان برگزار شد

۸۸