بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از روند تکمیل میدان میلاد


بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از روند تکمیل و بهره برداری نقطه حادثه خیز
سه راهی کریم آباد( میدان میلاد)

۳۳