1398/06/01
وظایف و اختیارات فرماندار

 
شرح وظایف فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری1377)
وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری دراجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . با عنایت به این كهبرابر ماده 24 مصوبه فوق «كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محولگردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورایشهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات ومسئولیت های استانداران ، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلففرمانداری تبیین می گردد :
1)      فرمانداران درقلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومیكشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كهبه نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهایانتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دارخواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقهدارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ،استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بودهو به عنوان نماینده وزیر كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استانعهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیزمسئولیتهای مذكور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .
2)      فرماندار مسئولبرقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
3)      هدایت و تشكیلمرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
4)      كلیه ارگان هایعضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین ودستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندارگزارش كنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .
5)      پیش بینی وپیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی وتعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوبوظایف قانونی آن ها .
6)      فراهم آوردنموجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی،دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
7)      پیشنهاد تشكیلموقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین ودستورلعمل های مربوطه .
8)      نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
9)      جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
10)   برنامه ریزی ،هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، موادمنفجره ، كالا و ارز .
11)   نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطبه اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
12)   فراهم آوردنموجبات تشكل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان درامور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوبقوانین ومقررات مربوطه
13)   تشكیل و هدایتشوراهایی كه مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهایمذكور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
14)   ایجاد زمینه هایلازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی وتخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینهها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
15)   اجرا و نظارت برهمه پرسی و كلیه انتخاب هایی كه به موجب قانون برگزار می گردد .
16)   انجام مطالعات وارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات كشوری .
17)   نظارت بر حسناجرای امور مربوط به ثبت احوال .
18)   ایجاد زمینهمناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگیبین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
19)   فراهم آوردنزمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشتعمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
20)   حفظ و حراست ازارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
21)   هدایت و هماهنگیاقدامات مربوط به پیشگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی .
22)   فراهم اوردنزمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
23)   اتخاذ تدابیر واعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث وبلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
24)   نظارت بر امورایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
25)   هماهنگی و نظارتبر مسائل رفاهی كاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
26)   نظارت بر حسناجرای قوانین و مقررات .
27)   نظارت و بازرسیاز كلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار واعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور .
28)   ارزشیابی عملكردمدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
29)   فراهم آوردنزمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ،نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
30)   نظارت و مراقبتدر اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولیناجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
31)   نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه وموجود شهرستان .
32)   شناساییاستعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایتبرنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاكید بر اولویت های توسعه منطقه درچهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
33)   هدایت و هماهنگیفعللیت های بانكی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوبسیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایهگذاران از طریق تشكیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .
34)   اجرای سایروظایفی كه در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانندطرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری كارگاهی ، ریشه كنی فلج اطفال و ...
35)   نصب مدیرانشهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیماتوسط مدیران كل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
36)   چنانچه بینفرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا ومسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتیمركب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذی ربط وفرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
37)   عزل و تغییر روساو مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندارصورت می گیرد .
38)   كلیه روسایادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدمحضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به ویمعرفی نمایند .
39)   در مواردی كهفرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یارئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمتحضور یابد .
40)   فرماندار میتواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه وسیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگیبین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آن ها با رعایت قوانین و مقرراتمبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .
41)   كلیه واحدهایقضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستانمرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجراییدر این رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارتدادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
42)   كلیه دستگاه هایاجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقداماتبه عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
43)   كلیه شوراها ،ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبققوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
44)   واحدهای اجراییشهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندارمی تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارشامورمربوطه را دریافت نماید .
45)   به منظور فراهمساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، كاراییدستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورایاداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوهكار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
46)   انجام مراسمتشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسمابه شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .


(مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377)