1398/06/01
روابط عمومي فرمانداري شهرستان بهبهان

آدرس : بهبهان - ميدان تختي - خيابان شهيد عبدالهي كد پستي : 6361994139

تلفن : 3-52726441-061

نمابر : 52728009-061

شماره پیامک : 500026168